Over VTOI

De VTOI is de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en vertegenwoordigt 510 Raden van Toezicht met in totaal ruim 2.600 leden. De VTOI is daarmee het grootste platform van toezichthouders uit het PO, VO, MBO, HBO en WO. Als beroepsvereniging draagt de VTOI bij aan de verdere professionalisering van toezichthouders door het ontwikkelen van visie op bestuur en toezicht, het verder professionaliseren van toezicht, het uitwisselen van informatie die daaraan een bijdrage levert, alsmede het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten en andere taken die de toezichthouder in staat stelt goed werkgever te zijn.
Het jaarcongres De Dag van het Toezicht, inmiddels een begrip onder toezichthouders en bestuurders, is uitgegroeid tot dé plek om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen en te delen. Binnen de VTOI zijn alle thema's met betrekking tot het toezichthouden onderwerp van studie, onderzoek, presentatie, discussie en uitwisseling via diverse communicatiemiddelen.
De VTOI behartigt en bewaakt de belangen van haar leden en onderhoudt relaties met tal van netwerken en belanghebbende in beleidsmatige, politieke en bestuurlijke omgevingen.
De VTOI is werkgeversorganisatie en sluit cao's af voor bestuurders in onderwijsinstellingen.
De vereniging werkt samen met allerlei instanties die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de kennisbevordering van de toezichthouders. Verder heeft de VTOI regelmatig overleg met alle spelers in de onderwijssectoren, de zusterverenigingen van toezichthouders, alsmede de beleidsmakers van OCW en de politici in ons parlement.

Visie
De VTOI wil in het kader van 'goed onderwijs, goed bestuur' bereiken dat toezichthouders vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid hun werk bekwaam en betrokken kunnen (blijven) uitvoeren.

Missie
De VTOI ontwikkelt in samenspraak met leden, andere platforms en toezichthouderverenigingen waarden en normen voor goed toezichthouderschap en collectieve arbeidsovereenkomsten voor bestuurders, toetst de resultaten aan wet- en regelgeving, en deelt deze informatie via het jaarcongres, opleidingen, workshops, seminars en publicaties en diverse middelen en media met alle leden en andere belanghebbenden.

Dit zijn activiteiten die we hebben toegevoegd naast de reguliere taken die wij hebben. Deze activiteiten vullen we het komende jaar aan. Onder andere op basis van de resultaten uit de ledenraadpleging.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl