Passend Onderwijs

In de algemene ledenvergadering van 17 november 2014 is uitgebreid stilgestaan bij de voortgang van de werkgroep passend onderwijs. De werkgroep heeft zich gebogen over de belangrijkste vragen waarmee toezichthouders zitten. Zo is onder meer gesproken over de grote bestuurlijke complexiteit en de zwakke punten in de regelgeving. Duidelijk is dat veel toezichthouders erg op afstand staan van de dagelijkse praktijk in het samenwerkingsverband. Als het gaat om governance zijn dan met name de directeuren dan wel bestuurders aan zet. Dat dit een zekere afhankelijkheid creƫert van de toezichthouders aan hun bestuurders is evident. Deze afhankelijkheid brengt een zeker risico met zich mee. Zowel op financieel, juridisch als op het gebied van werkgeverschap kunnen er gevolgen ontstaan voor het uitvoeren van het toezichthouderschap, omdat een vorm van overzicht op het geheel ontbreekt. Ook is er vaak sprake van een zogenaamde 'stapeling van toezicht'. Op de algemene ledenvergadering is tevens aangegeven dat met name op het vlak van governance nog veel niet geregeld is als het gaat om de samenwerkingsverbanden.

Deze complexe situatie voor toezichthouders vraagt om een gezamenlijke aanpak waarin deze vraagstukken met betrokkenen worden besproken. In de ledenvergadering is geconstateerd dat de VTOI bij uitstek hier een rol in kan vervullen.

Afgelopen jaar heeft de VTOI actief haar rol in dit dossier opgepakt. Zo proberen wij een goede informatievoorziening naar onze leden te faciliteren. Op deze pagina vindt u onder andere de voortgangsrapportages passend onderwijs van het ministerie OCW. Daarnaast streven wij er naar actief onderzoeken en standpunten te publiceren die met name samenhangen met de juridische- en governance aspecten van samenwerkingsverbanden. Ook organiseert de VTOI afstemming tussen het ministerie, de extern toezichthouder en PO-raad en VO-raad. In het voorjaar 2015 heeft er een rondetafelconferentie plaats gevonden waarin de uitdagingen en dilemma's van toezichthouders in het passend onderwijs besproken zijn.

Op 1 december 2015 is er door de VTOI een regiobijeenkomst georganiseerd met als thema: Passend Onderwijs. Klik hier voor het verslag.

VTOI, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi.nl