Honorering RvT

Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 juni 2015 is de vergadering akkoord gegaan met de honorering voor Raden van Toezicht in het kader van de WNT-2. Uitgangspunt is dat het principe 'pas toe en leg uit' leidend is.

Sinds 1 januari 2015 is de WNT-2 van kracht. Deze wet bepaalt de maximale vergoeding (inclusief pensioen en onkosten) van bestuurders en toezichthouders in de (semi-)publieke sector. Dat wil nog niet zeggen dat iedere bestuurder of toezichthouder recht heeft op deze maximale vergoeding. Dat wordt bepaald door de Raad van Toezicht, die rekening houdt met de schaalindeling waarin de bestuurder past, conform de geldende cao of honoreringsregeling voor de sector.

De honorering van de toezichthouders wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht zelf. De VTOI komt in deze publicatie met een conceptrichtlijn voor de honorering van toezichthouders voor alle onderwijsinstellingen. Het bestuur zal deze conceptrichtlijn op 15 juni aan de ALV voorleggen ter vaststelling.

In de WNT-2 zijn de honoreringsmaxima voor toezichthouders gekoppeld aan de bezoldiging van de bestuurder. De WNT-2 maximaliseert de vergoeding van leden van de Raad van Toezicht tot 10% van de voor de eigen bestuurder geldende bezoldiging en voor de voorzitter is dit 15% van deze bezoldiging exclusief BTW.

 

De VTOI heeft een handreiking opgesteld over de honorering voor Raden van Toezicht, deze vindt u hier

 

Op 7 maart 2016 heeft staatssecretaris Bussemaker de monitor beloningscodes/cao's bij WNT over het jaar 2014 aangeboden. De kamer brief vindt u hier en de monitor vindt u hier.

 

Op 1 mei a.s. wordt de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen en toezichthouders in de semipublieke sector afgeschaft. Wat verandert er voor u als u hier gebruik van maakt? Klik hier voor meer informatie.

Per 1 januari 2017 is de  handreiking voor de juiste fiscale verwerking van vergoedingen; Fiscale spelregels voor commissarissen en toezichthouders verspreid. In deze handreiking is een stroomschema opgenomen, waaruit u kunt herleiden welke situatie op u van toepassing is en wat hiervan de consequenties zijn. Wel willen we nog aangeven, dat deze handreiking met bijbehorende toelichtingen en bijlagen uitsluitend dient ter algemene informatie en niet is bedoeld als uitputtend advies. U kunt het document via deze link downloaden. De presentatie van de informatieavond kunt u hier downloaden.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl