Wijzigingen Regeling bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2017

De regeling voor bezoldiging topfunctionarissen voor onderwijsinstellingen is op een aantal punten gewijzigd. Het betreft de indexatie van de maxima van de bezoldigingsklassen; de verduidelijking van de definities van het criterium ‘aantal leerlingen, deelnemers of studenten’ en het ‘aantal onderwijssoorten of sectoren’. Tevens zijn er enkele technische wijzigingen.

De maxima van de bezoldigingsklasse
De indexatie betreft 0,6% ten opzichte van 2016 en zijn op duizendtallen naar boven afgerond.

Het gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren
Het aantal complexiteitspunten dat gekoppeld is aan het aantal onderwijssoorten of sectoren is aangepast. De rechtspersoon of instelling krijgt aan de hand van het gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren dat werd aangeboden op 1 oktober in het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin het bezoldigingsmaximum wordt toegepast (t-2) een aantal punten. De manier waarop het aantal onderwijssoorten of sectoren wordt gewogen is verschillend voor de verschillende onderwijssoorten of sectoren.

Onderwijsinstellingen

Klasse

Bezoldigingsmaximum

A (4 complexiteitspunten)

€ 107.000

B (5 – 6 complexiteitspunten)

€ 118.000

C (7 – 8 complexiteitspunten)

€ 129.000

D (9 – 12 complexiteitspunten)

€ 141.000

E (13 – 15 complexiteitspunten)

€ 153.000

F (16 – 17 complexiteitspunten)

€ 165.000

G (18 – 20 complexiteitspunten)

€ 181.000

 


Technische wijziging
Per 1 januari 2017 moeten alle OCW-sectoren gebruikmaken van het WNT-formulier in XBRL dat door DUO beschikbaar wordt gesteld. Begin 2017 worden de onderwijsinstellingen door DUO hiervan op de hoogte gebracht.

Wat betekent dit voor u?
De WNT is vastgesteld voor de semipublieke sector en geeft de maximale vergoeding per sector aan. Voor de VTOI is de cao voor Bestuurders hierbij leidend. Uiteraard wordt hierbij het kader van de WNT als uitgangspunt genomen; evenals de Regeling van de minister van OCW voor de onderwijssectoren. In de lopende cao’s zijn afspraken gemaakt tussen de partijen waarmee zij laten zien dat zij ten aanzien van dit onderwerp hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. U kunt de van toepassing zijnde cao blijven hanteren.

Klikt u hier voor de regeling.

 

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl