Visierapport over intern toezicht in het onderwijs in ontvangst genomen door Minister Bussemaker

Donderdag 22 december heeft minister Jet Bussemaker (OCW) het visierapport Beter toezien in ontvangst genomen. Het rapport is op verzoek de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) opgesteld door een commissie onder leiding van Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit. In het rapport schetst hij een principieel ander perspectief op toezichthouden in onderwijsinstellingen.
 

De VTOI stelt zich tot doel de kwaliteit van het interne toezicht in onderwijsinstellingen te verbeteren. Om een impuls te geven aan reflectie en debat onder de leden, kreeg de commissie-Boutellier de opdracht een visierapport op te stellen over de vraag hoe het interne toezicht in het onderwijs verder kan verbeteren. Bij het aanbieden van het visierapport door Corrie Noom, voorzitter VTOI en Hans Boutellier gaf minister Bussemaker aan blij te zijn met het document. “Het visierapport is een inspiratie voor de reflectie van de raad van toezicht op hun rol en taak”, aldus de minister.  

De school als waardegemeenschap
De toezichtfunctie is in de afgelopen decennia vooral ingevuld vanuit een bedrijfsmatige visie op het functioneren van (semi)publieke organisaties. Bovendien heeft het toezicht de neiging zich te richten op de wettelijke kaders, met de minister als spreekwoordelijke grootaandeelhouder. Tegen de achtergrond van actuele maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering, verkleuring en vernetwerking, kiest de commissie-Boutellier in het visierapport voor een principieel ander perspectief op toezichthouden in onderwijsinstellingen. De commissie benadert de school als waardegemeenschap, die zich kenmerkt door gedeelde waarden, een specifieke identiteit en een inhoudelijke richting. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat die inhoudelijke richting wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief.

Scholen functioneren steeds nadrukkelijker binnen een netwerkstructuur. Er zijn steeds meer stakeholders en samenwerkingspartners met eigen verwachtingen en eisen. Vanuit haar eigen identiteitsbepaling opereert de school binnen een breder netwerk van instanties en personen. De raad van toezicht zorgt ervoor dat zij structureel zicht heeft op de schoolomgeving, relaties onderhoudt met relevante derde partijen en informatie betrekt uit de omgeving. De raad draagt zorg voor een diverse samenstelling, gegeven de specifieke omgeving.Volgens de commissie Boutellier ziet de raad van toezicht niet alleen toe op de integriteit van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van het onderwijs, maar inspireert ook de vormgeving van de school als waardegemeenschap. Zij stimuleert, denkt mee en corrigeert het bestuur waar nodig. De leden van de raad dienen elkaar onderling scherp te houden en selecteren nieuwe leden op diversiteit en professionele competentie.

Beter toezicht
De inhoud van het visierapport is één van de centrale onderwerpen tijdens het voorjaarscongres van de VTOI, vrijdag 7 april 2017, zodat de leden met elkaar in gesprek kunnen gaan op welke wijze het perspectief dat het visierapport biedt kan bijdragen aan beter toezicht.

Het rapport is hier te downloaden.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl