OCW Beleidsnieuws week 3 & 4

Excellente scholen
Bovenop de 130 excellente scholen die er al waren, hebben 23 januari jl. nog eens 54 scholen het predicaat excellent ontvangen van de onafhankelijke jury. Er zijn nu 69 excellente scholen voor primair onderwijs, 34 excellente vmbo-afdelingen, 22 excellente havo- afdelingen en 24 excellente vwo-afdelingen. Ook13 scholen/afdelingen voor praktijkonderwijs zijn excellent, alsmede 22 scholen voor speciaal onderwijs. Op www.excellentescholen.nl zijn de juryrapporten van alle excellente scholen te lezen.

Goed bestuur in het mbo
Goed bestuur in het mbo is beter op orde en er is een stijgende lijn waar te nemen ten opzichte van eerdere evaluaties. Dit concludeert de onafhankelijke monitoringscommissie branchecode goed bestuur in het rapport Beter, maar ook goed genoeg? De commissie is van mening dat er ruimte is voor verdere verbeteringen en doet daarom aanbevelingen aan de verschillende betrokken partijen. Aan het adres van de raden van toezicht, de colleges van bestuur en de medezeggenschapsorganen gezamenlijk formuleert de commissie twee aanbevelingen:

 • benut de code voor het gesprek met elkaar over hoe goed bestuur in praktijk wordt gebracht en tot uitdrukking komt in structuur, cultuur en gedrag binnen de instelling;
 • zorg voor expliciete oriëntatie op de waarden waar intern toezicht, bestuur en medezeggenschap op zijn geënt.

Aan het adres de raden van toezicht en de colleges van bestuur gezamenlijk formuleert de commissie twee aanbevelingen:

 • zorg voor een goede verantwoording over het omgaan met de code in het geïntegreerd jaardocument;
 • houdt u aan de afspraken in de code en aan de wetgeving over (transparantie over) doelmatigheid van opleidingsaanbod.

Aan het adres van de raden van toezicht formuleert de commissie de volgende aanbevelingen:

 • verwerf zelf actief informatie over hoe goed bestuur in praktijk wordt gebracht en tot uitdrukking komt binnen de instelling, naast de informatie hierover die u door het college van bestuur wordt aangereikt;
 • gebruik een toezichtkader voor de integrale uitvoering van uw toezichthoudende taak;
 • oefen de werkgeversrol inhoudsrijk uit door het cyclisch voeren van gesprekken met uw bestuurders, inclusief aandacht voor scholing en professionalisering, en evalueer regelmatig of het profiel van de bestuurder(s) past bij de opgave, ontwikkelingsfase en ambities van de instelling;
 • zie er op toe dat het college van bestuur de horizontale dialoog met externe belanghebbenden over het centrale strategische beleid adequaat voert.

Aan het adres van de colleges van bestuur formuleert de commissie de volgende aanbevelingen:

 • voer de horizontale dialoog met relevante externe belanghebbenden over de strategie en het meerjarenbeleid ook op centraal niveau van de instelling;
 • benut de horizontale dialoog met relevante externe belanghebbenden, in ieder geval de andere mbo-instellingen, over welke publieke belangen op welke wijze aan de orde zijn en speel hierop in;
 • garandeer optimale en tijdige invloed en betrokkenheid van de medezeggenschapsorganen en rust de organen hierop adequaat toe.

Wet normering topinkomens
De mogelijkheden om de Wet normering topinkomens (WNT) te ontwijken, worden beperkt. Ook wordt de WNT doelmatiger en de uitvoering vereenvoudigd. Hiertoe worden de administratieve lasten voor instellingen die onder de reikwijdte van de wet vallen verminderd en worden enkele onvolkomenheden gerepareerd. Dat zijn de kernpunten in de Evaluatiewet WNT, die aan de Tweede Kamer is aangeboden voor behandeling.

De verantwoordingsplichten die voortvloeien uit de WNT worden herzien. Daarbij komt de focus te liggen op hetgeen noodzakelijk is voor het toezicht op de naleving van de wet. Ook de digitale meldplicht wordt met het oog hierop sectorspecifiek ingericht. Kleine semipublieke instellingen waar de salarissen ver onder het ministersalaris liggen, worden volledig vrijgesteld van de administratieve verplichtingen die gepaard gaan met de WNT.

Het wetsvoorstel treft tevens maatregelen om wetsontwijking tegen te gaan. Zo zal het voor bestuurders die bij meerdere WNT-instellingen werkzaam zijn niet meer mogelijk zijn om in totaal meer te verdienen dan de WNT-norm. Ook zal het voor bestuurders niet langer aantrekkelijk zijn om hun functie zó in te richten dat zij geen topfunctionaris zijn: het inkomen bij dezelfde WNT-instelling blijft ook na het topfunctionarisschap nog vier jaar genormeerd.

Het streven is om het wetsvoorstel nog dit jaar in werking te laten treden. Verder is het de bedoeling van het kabinet dat het wetsvoorstel tot uitbreiding van de personele reikwijdte van de WNT (WNT-3) op korte termijn ter advisering richting Raad van State gaat.

ICT in het funderend onderwijs
Zorg voor goed internet op scholen, verlaag de btw op digitale leermiddelen naar 6 procent en maak opleidingen mogelijk die leraren met academische vaardigheden afleveren. Die oproep doen onderwijs en marktpartijen aan de overheid in het manifest Nú investeren in onderwijs van morgen. Zij willen met het manifest laten zien dat zij zich samen verder zullen inzetten om ICT meer en beter in te zetten in het onderwijs. Zo willen ze samen meer digitaal lesmateriaal ontwikkelen. Ook is het belangrijk dat scholen leraren helpen om de benodigde vaardigheden op te doen waarmee ze goed met digitale leermiddelen kunnen werken. De overheid moet ook haar verantwoordelijkheid nemen vinden de partijen en zorgen dat de broodnodige randvoorwaarden hierbij in orde zijn, zoals goed internet. In veel verkiezingsprogramma’s ontbreekt volgens het manifest aandacht voor dit belangrijke thema.

Toekomstbestendig onderwijsaanbod in het po
Om een goed en toegankelijk onderwijsaanbod te kunnen blijven garanderen, is het van belang dat schoolbesturen de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen aanpakken. Met het wetsvoorstel over een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs wil het kabinet ervoor zorgen dat schoolbesturen in het primair onderwijs de leerlingendaling beter het hoofd kunnen bieden. Het wetsvoorstel, dat voor parlementaire behandeling aan de Tweede Kamer is aangeboden, zorgt ervoor dat schoolbesturen en gemeenten gemakkelijker een toekomstbestendig onderwijsaanbod kunnen realiseren doordat belemmeringen voor omzetting, uitbreiding met een richting of verplaatsing van scholen worden weggenomen. Ook wordt het mogelijk om straks een nevenvestiging in stand te houden met een andere richting dan de hoofdvestiging van de school en om een splitsing van de gemeentelijke opheffingsnorm eerder in te laten gaan. De termijn voor het melden van de vrijwillige opheffing van een openbare school wordt versoepeld. Ten slotte wordt het verplicht de achterban te raadplegen voorafgaand aan sluiting of fusie van een school.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl