Vacature Mozarthof

zoekt 2 leden voor de Raad van Toezicht

 

Mozarthof is een SO-VSO school, mooi gelegen aan de rand van Hilversum. De school heeft ongeveer 185 leerlingen tussen de 4 en 20 jaar en ongeveer 75 medewerkers. De Mozarthof biedt onderwijs dat erop gericht is de leerlingen toe te leiden naar een zo autonoom mogelijk functioneren in de maatschappij.

Ons onderwijs is ambitieus, uitdagend en vernieuwend. Wij zijn opbrengstgericht en proactief, maar ook creatief en geïnspireerd, enthousiast en positief. Doelgroep van ons onderwijs is leerlingen met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met ASS/PDD-NOS, SMS, hechtingsproblematiek of andere stoornissen en syndromen.

De Mozarthof heeft een eenhoofdig bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op en adviseert de bestuurder. De Raad bestaat uit vijf leden. Binnenkort vertrekken twee leden als gevolg van het einde van de zittingstermijn. Wij zijn daarom op zoek naar ervaren en gedreven kandidaten voor onze Raad van Toezicht.

Functieomschrijving
De Raad van Toezicht heeft onder andere de volgende taken:

 • Werkgever van de bestuurder (benoeming, functioneren, rechtspositie, bezoldiging en ontslag van de bestuurder)
 • Sparringpartner van de bestuurder
 • Goedkeuring en wijzigingen van de statuten
 • Goedkeuring van het strategisch beleid
 • Goedkeuring van het jaarverslag, de begroting, de jaarrekening en het strategisch beleid
 • Aanwijzen van de accountant
 • Goedkeuring van het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met strategische betekenis
 • Toezien op het goed functioneren van de organisatie als geheel

De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van haar taak op het belang van de stichting. De Raad werkt volgens en houdt toezicht op de naleving van de ‘Code Goed Bestuur’ van de PO-raad.

Profiel Raad van Toezicht
Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij beschikken over affiniteit met de uitgangspunten en de doelstellingen van Stichting Mozarthof. Zij beschikken over een analytische geest, het vermogen om boven de partijen te staan en dwarsverbanden te zien. Zij beschikken over een goed netwerk dat van belang is voor de organisatie. Daarnaast hebben zij bij voorkeur bestuurlijke ervaring in een management en/of toezichthoudende rol. Van de leden wordt verwacht:

 • dat zij als team optreden en vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid, de ontwikkeling en positionering van de organisatie ondersteunen.
 • De Raad van Toezicht komt gemiddeld 6x per jaar bijeen.
 • Alle leden zijn ook tussentijds beschikbaar voor het college van bestuur indien wenselijk of noodzakelijk.

Profiel nieuwe leden Raad van Toezicht
Kandidaten zijn bij voorkeur woonachtig en/of werkzaam in het werkgebied van de Stichting Mozarthof en zijn begaan met de ontwikkelingen die zich binnen dit gebied afspelen.

Kandidaten hebben bij voorkeur kennis van, ervaring in en zijn werkzaam in één of meerdere van de volgende domeinen: HRM en/of arbeidsparticipatie. Beide profielen zouden de samenstelling van onze Raad van Toezicht complementeren.

Daarnaast hebben zij een managementfunctie en/of bestuurlijke ervaring en beschikken over een voor Stichting Mozarthof relevant netwerk.

Kandidaten hebben kennis van de governance code primair onderwijs, zijn integer, samen- werkingsgericht, bereid tot het afleggen van verantwoording aan de primaire stakeholders in de school, onafhankelijk en maatschappelijk betrokken.

Statutair is vastgesteld dat personen die werkzaam zijn in de stichting of personen die ouder en/of verzorger zijn van een leerling niet in aanmerking komen voor een benoeming.

De MR wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één van de leden van de Raad.

Wij bieden

 • Een school met geweldigeleerlingen
 • Een betrokken en energiek team vanmedewerkers
 • Een werkomgeving waar wij met elkaar werken aan het optimaliseren van de (individuele) leerontwikkeling vanleerlingen
 • Verbinding met een organisatie die er alles aan doet om leerlingen een volwaardige plek in de maatschappij tegeven
 • Een passendevergoeding

Informeren en solliciteren
Een informatiepakket met een recent inspectierapport, het jaarverslag 2015, het schoolplan 2014- 2018 en de statuten zijn op aanvraag beschikbaar.

Voor meer informatie over de school kunt u kijken op www.mozarthof.nl of contact opnemen met de bestuurder Ed Knies, mobiel 06-10540016.

Uw sollicitatie met cv en motivatie kunt u tot uiterlijk 7 maart 2017 per e-mail versturen naar de Raad van Toezicht van Stichting Mozarthof, ter attentie van Gina van Bolhuis, g.van.bolhuis@mozarthof.nl

De gesprekken zullen plaats vinden op 14 maart 2017.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl