Honorering toezichthouders

De honorering van raden van toezicht is sinds de invoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT) gekoppeld aan de bezoldiging van de bestuurder. De VTOI-NVTK heeft in de laatste algemene ledenvergadering een nieuwe handreiking vastgesteld. Het uitgangspunt van deze handreiking is dat een raad van toezicht via een zorgvuldig proces tot een maatschappelijk te legitimeren honorering van de werkzaamheden komt. Dit is maatwerk per instelling. Welke stappen u kunt ondernemen, kunt u vinden in de nieuwe publicatie. Klik hier voor de fiscale spelregels voor commissarissen en toezichthouders

Beter toezien

Toezichthouders willen betrokken zijn en zien de professie van het toezichthouderschap als een maatschappelijke taak. Maar wat is verantwoord toezicht houden en hoe die je dat?
Professor Hans Boutellier is door het bestuur gevraagd een visienotitie te schrijven die kan dienen als inspiratie voor de reflectie van de Raad van Toezicht op hun rol en taak. De VTOI-NVTK heeft deze visie overgenomen en staat pal voor waarde gericht toezicht vanuit maatschappelijk perspectief.

Politiek en wetgeving

De VTOI-NVTK is belangenbehartiger voor haar leden en binnen deze rol gesprekspartner voor diverse instanties en organisaties. Regelmatig vinden er gesprekken plaats met directies en medewerkers van de verschillende beleidsafdelingen op de ministeries van OCW en SZW. De vereniging heeft bijdragen geleverd aan de Wet Normering Topinkomens, de Wet Verplichte Beroepspensioenregeling (WVB) en de Wet versterking Bestuurskracht (WVB). Ook heeft de VTOI-NVTK meerdere malen actief deelgenomen aan consultaties en interdepartementaal overleg.

Wetenschappelijke ontwikkelingen

Toezichthouders zijn zich zeer bewust van hun taak en rol en willen zich hierin blijven professionaliseren en ontwikkelen. Dit kan door het volgen van kennisgerichte opleidingen, visitatie, een kijkje in de keuken en het bezoeken van (sectorale) themabijeenkomsten. Het bijhouden van wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van governance en het meewerken aan onderzoeken zowel binnen als buiten de branche is her eveneens een belangrijk onderdeel van.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl