Kwaliteitsborging

De toezichthouder ziet erop toe dat de bestuurder zijn werk zo doet, dat de kwaliteit van de onderwijsinstelling gewaarborgd is. Deze taak brengt mee dat de toezichthouder op de hoogte is van actuele beleid, ontwikkelingen en opbrengsten voor zover deze gevolgen kunnen hebben voor de instelling. Hierbij ziet men vooral toe op beleid en strategie. De rvt heeft een eigen verantwoordelijkheid om van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die nodig is de taak goed te kunnen uitoefenen.

Werkgeverschap /cao

De raad van toezicht fungeert als de werkgever van de bestuurder. Concreet houdt dit in dat de rvt is belast met de benoeming, beoordeling, schorsing en het ontslag van de bestuurder en alles wat hier mee samenhangt. Het bureau beschikt voor de leden over verschillende documenten die u kunnen ondersteunen in uw rol als werkgever. Voor de bestuurders in het PO en VO is de VTOI onderhandelingspartner bij het afsluiten van de cao Bestuurders PO en VO.

Verantwoording

De raad van toezicht houdt toezicht op de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid. De toezichthouder hanteert (de wettelijk en statutair geborgde) goedkeuringsrechten ten aanzien van besluiten over de jaarrekening, de begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de onderwijsorganisatie. De rvt draagt er zorg voor dat de externe (maatschappelijke) verantwoording zodanig wordt vormgegeven, dat ouders, medewerkers en overige betrokkenen een helder inzicht krijgen in de door de raad gestelde doelen en de daarin bereikte resultaten. Het jaarverslag is hierbij een belangrijk instrument.

Klankbordfunctie

Een belangrijke verantwoordelijkheid van de raad van toezicht is het geven van advies, het klankborden en meedenken met het bestuur. Op basis van de eigen competenties en deskundigheden, ondersteunen toezichthouders de bestuurders/directeuren in hun functioneren. Deze ondersteuning is dusdanig dat wordt voorzien in een klankbordrol die ertoe leidt dat een open dialoog over mogelijkheden van bestuur, personeelsbeleid/werkgeverschap en strategie ontstaat. Deze discussie is inhoudelijk en gericht op de lange termijn van de onderwijsorganisatie.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl