Vacature Kinderopvang Haarlem

Kinderopvang Haarlem is op zoek naar twee nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht

Gezien de huidige samenstelling van de RvT zijn we specifiek op zoek naar een kandidaat die een achtergrond heeft in een bedrijfsmatige en dienstverlenende organisatie. Kennis en ervaring heeft op het gebied van klanten- of consumentenbelangen en (commerciële) dienstverlening. Bekend is met innovatieve marketingstrategieën en ideeën heeft hoe dit kan worden toegepast binnen de KOH. Affiniteit heeft met maatschappelijke ontwikkelingen en een visie heeft op de kinderopvang van nu en in de toekomst.  Daarnaast zijn we op zoek naar een kandidaat die kennis heeft van en/of een netwerk heeft binnen de kinderopvang of het primair onderwijs. En kennis en ervaring heeft met organisatieverandering en HRM-vraagstukken.

Over Kinderopvang Haarlem
Kinderopvang Haarlem is een professionele kinderopvangorganisatie in de regio Haarlem en biedt voor circa 3.000 kinderen verschillende opvangdiensten aan, waaronder dagopvang en naschoolse opvang. Kinderopvang Haarlem onderscheidt zich in de markt door een hoge pedagogische kwaliteit. De organisatie telt 14 locaties voor dagopvang en 22 locaties voor naschoolse opvang. Kinderopvang Haarlem heeft een jaaromzet van circa € 14 miljoen. De organisatie telt circa 350 betrokken en goed geschoolde medewerkers. De dagelijkse leiding ligt bij het bestuur.

Onze Visie en Missie 
Bij ons draait alles om de kinderen. Werken met kinderen is onze passie! Onze medewerkers hebben samen met ouders een actieve rol in de gezonde ontwikkeling van de kinderen. We bieden hen een veilige omgeving waar ze zichzelf mogen zijn, ze zich welkom voelen en ze op onderzoek kunnen gaan. We sluiten aan bij de behoeften van kinderen, ondersteunen en stimuleren hun talenten en bevorderen interacties met andere kinderen.

Het is onze missie om elke dag samen met de kinderen het avontuur aan te gaan op weg naar de beste versie van zichzelf.

Dat doen we door het vertrouwen van kinderen te versterken, zodat kinderen zich veilig voelen op de opvang. Dit is het uitgangspunt voor het handelen van onze pedagogisch medewerkers. Vanuit daar gaan we op avontuur bij Kinderopvang Haarlem!

Profielschets Raad van Toezicht
De RvT bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. Op dit moment zijn we op zoek naar twee nieuwe leden. De RvT heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Kinderopvang Haarlem. De RvT wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van Kinderopvang Haarlem in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de RvT als werkgever voor de bestuurder(s). De RvT onderschrijft de Governance code kinderopvang en zal deze volledig naleven.

Doel en kerntaken Lid Raad van Toezicht
Leden moeten bijdragen aan het bewerkstelligen van de doelstellingen van de organisatie door in teamverband met de andere leden van de RvT vanuit eigen deskundigheid te fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor het bestuur. De leden houden zich met inachtneming van de eigen rol bezig met missie, visie en strategie van Kinderopvang Haarlem en de vertaling ervan in de praktijk en nemen hierin steeds een consequent toekomstgerichte (proactieve) houding aan. Leden stellen zich actief op de hoogte en signaleren relevante (beleids)ontwikkelingen en kansen in de (lokale) omgeving van Kinderopvang Haarlem. Zij toetsen de richting en de prestatie van de organisatie aan relevante ontwikkelingen en signaleren afwijkingen.

Functie eisen nieuwe leden RvT
Voor de nieuwe leden van de RvT zijn we op zoek naar kandidaten met een WO werk- en denkniveau. Mensen die affiniteit hebben met het doel en de werkzaamheden van Kinderopvang Haarlem. Het liefst ook ervaring hebben met maatschappelijke organisaties, ook al opereren ze in een competitieve wereld. Of ervaring hebben als bestuurder dan wel toezichthouder van een organisatie die minstens zo groot is als Kinderopvang Haarlem.

In het algemeen is het van belang dat de kandidaat beschikt over kennis van en affiniteit heeft met actuele governance-vraagstukken (wet- en regelgeving, compliance, integriteit, etc) en dat kandidaten niet een functie bekleden, waarbij belangen conflicteren met de doelstelling van Kinderopvang Haarlem. En wat ook niet vergeten mag worden. Kandidaten moeten er echt tijd voor hebben en maken!

Competenties lid RvT

  • Helikopterview: Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de organisatie in gevaar kunnen brengen.
  • Snel overzicht en inzicht: Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen Kinderopvang Haarlem. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.
  • Teamspeler: Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Overlegt, stemt af en werkt samen met collega's. ‘Samen uit, samen thuis’ mentaliteit.
  • Onafhankelijke oordeelsvorming: Moet de lastige vragen durven blijven stellen, in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.
  • Integriteit en moreel besef: Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.
  • Authenticiteit: Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

Overig
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De RvT vergadert acht tot tien keer per jaar en heeft regelmatig contact per mail of telefoon.
Leden ontvangen een passende vergoeding conform de adviesregeling honorering toezichthouders van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang.

Procedure
Kandidaten kunnen hun motivatiebrief en CV voor 15 december as. sturen naar Eva van Wissen van Veen, manager HRM, eva@kinderopvanghaarlem.nl

Voor meer informatie kun je bellen met Jos Vis (voorzitter RvT). Mobiel: 06-11306867

Gesprekken vinden plaats in januari 2018. Het doel is de vacatures per februari 2018 te vervullen.

 

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl