Vacature Jan Arentsz

De christelijke scholengemeenschap Jan Arentsz, met locaties in Alkmaar en Langedijk, is een bloeiende scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Csg Jan Arentsz wil in de regio herkend worden als een school die een bijdrage levert aan de kwaliteit van het leven van allen die deel willen uitmaken van de schoolbevolking. Om dit te realiseren streeft de school naar onderwijs waarin vanuit een excellent schoolklimaat wordt gewerkt aan brede vorming, eigentijds onderwijs en educatief partnerschap.

De raad van toezicht van Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alkmaar e.o. is op zoek naar twee

Leden voor de Raad van Toezicht m/v

één lid met expertise op het gebied van financiën en
één lid met expertise op het gebied van communicatie & marketing

Omdat per 1 augustus 2018 de zittingstermijn van de huidige voorzitter verstrijkt, zal bij de selectie van de kandidaten nadrukkelijk rekening worden gehouden of de nieuwe collega-toezichthouder de rol van voorzitter op zich kan en wil nemen.

Het college van bestuur van csg Jan Arentsz legt verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT), die momenteel uit 6 leden bestaat en zeven à acht keer per jaar bijeenkomt. Hieruit vloeit een inzet van minimaal 8 uur per maand voort. Van elk lid van de RvT wordt verwacht dat hij/zij vaardig is in strategisch denken. Verder wordt ernaar gestreefd dat de leden van de RvT afkomstig zijn uit de regio van de school.

PROFIEL
De kandidaat onderschrijft doel en grondslag van de stichting en beschikt over de volgende kwaliteiten. Hij/zij heeft een eigen visie op het besturingsproces, kan goed omgaan met de informatiestroom, is onafhankelijk, bewaakt de rolvastheid van de RvT en vindt een balans tussen specialisme en generalisme. De toezichthouder maakt tevens onderscheid tussen toezicht enerzijds en advies en klankbord anderzijds, evalueert regelmatig de eigen kwaliteit, bevordert het pedagogisch ondernemerschap als kernwaarde en houdt de bestuurder geïnspireerd.

Financieel profiel
De nieuwe collega-toezichthouder heeft een financieel profiel en is vanuit de RvT specifiek belast met toezicht op de financiële aspecten van de onderwerpen die in de RvT aan de orde komen en geeft daarover advies aan de RvT en/of het college van bestuur. Tevens overziet hij/zij vanuit zijn/haar professionele achtergrond de financiële consequenties van (voorgenomen) besluiten en anticipeert hierop. De toezichthouder is een ervaren professional en werkzaam in het financiële werkveld. Hij/zij heeft een academisch kennisniveau op financieel gebied (accountancy, financieel management) en heeft kennis van bedrijfsprocessen en risicomanagement. Bekendheid met onderwijsfinanciering en/of financiering van non-profitorganisaties is een pre. De kandidaat is bereid om de kennis op financieel gebied, die relevant is voor de verdere ontwikkeling van de school en het onderwijs, te vergroten en te actualiseren om met die specifieke deskundigheid kwaliteit te kunnen toevoegen aan het toezicht.

Communicatie & marketing profiel
De nieuwe collega-toezichthouder is specifiek belast met toezicht op de kwaliteit van de communicatie en marketing bij csg Jan Arentsz. Hij/zij is een ervaren communicatie/marketing professional met bewezen expertise op het gebied van dialoog en interactie met doelgroepen en stakeholders, tussen medewerkers onderling (interne communicatie) en tussen organisatie en de omgeving (externe communicatie). Bovendien is actuele vakkennis aanwezig om strategische communicatie-indicatoren te kunnen monitoren en mee te denken over organisatorische veranderingen. De kandidaat is bereid om de kennis op dit gebied, die relevant is voor het schoolbeleid, te vergroten en te actualiseren om met die specifieke kwaliteit waarde te kunnen toevoegen aan het toezicht.

Profiel voorzitter
De voorzitter van de raad van toezicht draagt zorg voor het goed functioneren van de RvT en leidt de vergaderingen van de RvT. Daarnaast is de voorzitter verantwoordelijk voor een goede communicatie en het overleg met de bestuurder van de csg Jan Arentsz. Hij/zij moet een goed gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen en gewend zijn om met diverse – soms tegenstrijdige – belangen om te gaan. Verder wordt van de voorzitter verwacht dat hij/zij richting en sturing geeft aan de RvT en in staat is om complexe vraagstukken oplossingsgericht in de RvT te bespreken.

BENOEMING
Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar en kan eenmaal  verlengd worden. De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorarium conform de richtlijnen van de VTOI.

GEINTERESSEERD?
Nadere informatie kan verkregen worden bij de heer G.F. Ruiten, voorzitter van de raad van toezicht, telefonisch bereikbaar op 06-53327530. Schriftelijke reacties, voorzien van een curriculum vitae, kunt u uiterlijk vrijdag 9 maart 2018 zenden aan Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alkmaar e.o, t.a.v. de heer G.F. Ruiten, Postbus 8003, 1802 KA Alkmaar, o.v.v. vacature Raad van Toezicht, of per e-mail aan Ckoenders@ja.nl.

 

 

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl