Vacature Onderwijsgroep PRIMOvpr

Onderwijsgroep PRIMOvpr zoekt per 1 augustus 2018

Twee leden Raad van Toezicht
"Evenwichtig in verbinding en verdieping, dialooggericht"

Organisatie
Sinds 1 januari 2006 is onderwijsgroep PRIMOvpr de stichting voor openbaar primair onderwijs op Voorne-Putten. PRIMOvpr bestaat op dit moment uit 18 openbare basisscholen binnen de gemeenten Hellevoetsluis, Nissewaard, Brielle en Westvoorne, 1 school voor speciaal basisonderwijs in Hellevoetsluis en 1 school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Brielle. Met circa 400 gemotiveerde leerkrachten bieden we dagelijks excellent onderwijs aan een kleine 4.000 leerlingen. Kleurrijk, divers en met aandacht voor het individu.

Sinds 2012 kent PRIMOvpr een bestuursmodel dat is gebaseerd op de principes van goed onderwijsbestuur en dat voorziet in een scheiding tussen toezien en besturen. De bestuurlijke bevoegdheden liggen bij het College van Bestuur, de toezichthoudende bevoegdheden bij de Raad van Toezicht. Ondersteuning van toezichthouders, bestuur en management vindt plaats door het bestuurskantoor.

Governance
PRIMOvpr heeft een Raad van Toezicht (RvT), die bestaat uit vijf personen. De RvT ziet toe dat het College van Bestuur de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van onderwijs. Ook vervult hij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, voldoet aan de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs.

Bestuur en toezicht
De wisselwerking tussen bestuur en toezichthouders wordt ervaren als rolvast en positief. Rolvast in de zin dat de RvT vooral toezicht houdt en bewust afstand bewaakt tot bestuur en besturen. Positief omdat wederzijds vertrouwen wordt ervaren en uitgesproken en veel bespreekbaar is. Niettemin zal de complexiteit en dynamiek in het onderwijs, en op Voorne-Putten in het bijzonder, een extra accent leggen op de klankbordfunctie van de RvT.

Modern toezicht
De taak van bestuurders en toezichthouders is complexer geworden. Nu gaat het ook en vooral om het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen. Dat betekent ook een intensievere relatie met stakeholders. Ook op het gebied van kwaliteit, veiligheid en controle is een verschuiving zichtbaar.

Vacatures
Per augustus 2018 komen in de RvT twee zetels vacant, waarvan een vervuld wordt op bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt specifieke kennis verwacht over onderwijs en kwaliteit, dan wel onderwijs en financiën.

Profieleisen
Aan de leden van de RvT worden specifieke functie-eisen gesteld. Een aantal functie-eisen geldt voor alle leden. Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering.

Algemene profieleisen
PRIMOvpr heeft de algemene profielschets voor de leden van de RvT uitgewerkt. Deze kunt u terugvinden op de website: www.primovpr.nl/vacatures/

Specifieke eisen profiel onderwijs en financiën
Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van:

 • Financiële continuïteit en bedrijfsvoering;
 • Sector, stelsel en marktontwikkelingen in en rondom het primair onderwijs;
 • Financiële en bedrijfseconomische analyses;
 • Control (managementinformatie en kengetallen), risicobeheersing, treasury en verantwoording);
 • Relevantewet- en regelgeving.

Specifieke eisen profiel onderwijs en kwaliteit
Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van:

 • Kwaliteit van het onderwijs;
 • Eindresultaten;
 • Onderwijs en zorg;
 • Inspectiekader;
 • Passend en speciaal onderwijs;
 • Ontwikkelingen in het primair onderwijs, het speciaal (voortgezet) onderwijs en aanpalende beleidsterreinen als kinderopvang en voortgezet onderwijs;
 • Toekomstige rollen van scholen in relatie tot maatschappelijke en doelgroepontwikkelingen;
 • Relevante wet- en regelgeving.

Vergoeding
De RvT-leden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden conform de vigerende adviesregeling van de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang (VTOI).

Procedure
Naar aanleiding van de ontvangen reacties zullen drie tot zes sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek met de Benoemings Advies Commissie (BAC). De BAC adviseert de RvT over de te benoemen kandidaten.

Eén lid wordt door de gemeenteraad op bindende voordracht van de oudergeleding van de GMR benoemd. De voordracht dient te passen binnen het vastgestelde algemene profiel van de RvT en het individuele profiel van de betreffende vacature. Het andere lid van de RvT wordt door de gemeenteraad benoemd op bindende voordracht van de RvT.

Reageren
Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor een van bovengenoemde functies, verzoeken wij u uiterlijk maandag 19 februari 2018 aanstaande te reageren via a.kranenburg@primovpr.nl, met toezending van curriculum vitae en motivatie. Vermeld bij uw motivatie aan welk profiel u kunt voldoen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 15 maart, vanaf 16.00 uur.

Verdere vragen kunt u stellen via mevrouw M. Vleugel, management assistent. Zij is bereikbaar per mail m.vleugel@primovpr.nl en telefonisch 0181-391040 (m.u.v. woensdag).

 

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl