Vacture Respont

Stichting Respont is een innovatieve, ambitieuze en professionele organisatie die met bijna 400 medewerkers onderwijs verzorgt aan ruim 1500 leerlingen op 14 scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in de provincie Zeeland. De scholen van Respont zijn samenwerkingsscholen waar onderwijs op maat wordt gegeven aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of orthodidactische hulp. Het onderwijs van Respont bereidt voor op het vervolgonderwijs, dagbesteding en/of de arbeidsmarkt. Ook biedt Respont met de expertisedienst Qwestor extra ondersteuning aan ongeveer 600 leerlingen in de reguliere scholen voor po, vo en mbo en verzorgt Respont scholing aan hun leraren. Respont kent sinds 2011 een bestuursmodel met een (eenhoofdig) college van bestuur en een raad van toezicht, waardoor besturen en toezicht houden gescheiden zijn.

Omdat de GMR een bindende voordracht mag doen voor een lid in de raad van toezicht van Respont en hier met ingang van 1 april 2018 een vacature zal ontstaan, zijn wij op zoek naar een

Lid raad van toezicht

met als aandachtsgebied ‘opvoeding en onderwijs’
en bij voorkeur kennis van/ervaring met onderwijs (sbo, (v)so, pro) of een maatschappelijk betrokken organisatie

 

Profiel:
Gezocht wordt naar een kandidaat met een ruime ervaring in een functie met (eind)verantwoordelijkheid in complexe maatschappelijke organisaties/ondernemingen, met een politiek-bestuurlijke achtergrond en met kennis op het gebied van onderwijs, zo mogelijk aangevuld met kennis van de drie specifieke onderwijssoorten die Respont biedt.

De kandidaat heeft affiniteit met de doelstelling en identiteit van de stichting; is in staat om een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te realiseren; heeft het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van het college van bestuur te beoordelen, en het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.

De kandidaat heeft een sociaal/maatschappelijke en/of economische binding met het werkgebied van Respont.

De kandidaat is integer; heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen, en heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het college van bestuur voorgelegde aangelegenheden.

Gezien de samenstelling van de huidige raad van toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Tijdsbeslag en vergoeding
Er zijn jaarlijks zes vergaderingen en twee studiebijeenkomsten gepland. Daarnaast vinden er commissievergaderingen plaats en zijn er jaarlijks schoolbezoeken en gesprekken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en directeuren. De vergaderingen vinden meestal plaats op het bestuurskantoor van Respont te Vlissingen. Er is een vergoeding conform de richtlijnen van de VTOI vastgesteld. Reiskosten worden eveneens vergoed. 

Meer informatie:
Meer informatie over Respont is te vinden op de website www.respont.nl. U kunt hier ook een aantal relevante documenten downloaden. De voorzitter van de GMR Pro, Jochum de Kort, kan u desgewenst aanvullende informatie verschaffen (tel. 06-42270946).

Uw reactie:
Uw brief met C.V. kan tot en met 3 maart 2018 per e-mail verzonden worden aan: gmr@respont.nl o.v.v. ‘vacature lid raad van toezicht’. De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 14 maart te Vlissingen

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl