Vacature Stichting Markant

Stichting Markant Onderwijs/Stichting Vrije School Breda zoekt per 1 januari 2019 een
lid Raad van Toezicht met sociaal profiel met aandachtsgebieden arbeidsverhoudingen, medezeggenschap, HRM en communicatie.

1. Inleiding
Stichting Markant Onderwijs heeft acht openbare basisscholen in de gemeente Breda. De stichting werkt met een besturingsmodel waarin de bestuurlijke bevoegdheden zijn belegd bij het College van Bestuur (CvB) en de toezichthoudende bevoegdheden bij de Raad van Toezicht (RvT). Sinds 2013 zijn de bestuurder en de RvT van Stichting Markant Onderwijs via een personele unie tevens bestuurder en RvT van de Stichting Vrije School Breda. Deze stichting kent één basisschool: de Rudolf Steiner School.

Voor zover mogelijk worden voor de stichtingen Markant Onderwijs en Vrije School Breda dezelfde beleidskaders gehanteerd. Het totaal aantal leerlingen van beide stichtingen bedraagt ruim 2350, het aantal formatieplaatsen ruim 150. De totale omzet van beide stichtingen samen bedraagt ruim € 12 miljoen.

Door het verstrijken van de tweede benoemingstermijn van een van de leden ontstaat per 1 januari 2019 een vacature in de RvT. Voor de invulling van die vacature is de RvT op zoek naar kandidaten met een HRM-profiel.

2. Taken van de RvT

De RvT heeft de volgende taken:

 • Het toezicht houden op het CvB van Markant Onderwijs en de Vrije School en op alles wat onder dat bestuur plaatsvindt.
 • Het nemen van de statutair voorgeschreven beslissingen zoals het goedkeuren van de jaarrekening, het jaarverslag en het strategisch meerjarenbeleidsplan.
 • Het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en overleg met de accountant
 • Het fungeren als klankbord voor het CvB.
 • Het beschikbaar stellen van de kennis en ervaring van de leden van de RvT aan het CvB.
 • Het uitoefenen van het werkgeverschap van het CvB.
 • Het onderhouden van contact met de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR).
 • Het bevorderen van het belang van Markant Onderwijs en de Vrije School Breda door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en beide stichtingen.

3. De besturings- en toezicht filosofie

 • Het CvB is eenhoofdig. De bestuurder bestuurt de instelling; de RvT ziet erop toe dat de bestuurder zijn taak uitvoert conform de missie en strategie van de instelling en de Code Goed Bestuur van de PO-raad. Bij dit toezicht staan centraal: coherentie, congruentie en consistentie van het bestuursbeleid.
 • De RvT houdt afstand tot de dagelijkse praktijk in de instelling en richt zich op de strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de ijkpunten van toezicht zoals verwoord in statuten en een toezichtkader waarin onder andere de afspraken vastgelegd zullen worden welke informatie de RvT direct en welke informatie de RvT periodiek wenst te ontvangen. Daar waar het vastgestelde beleid afwijkt van hetgeen met de bestuurder is afgesproken, wordt het toezicht door de RvT geïntensiveerd.
 • De RvT hanteert een proactieve opstelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten en stemt die af met de bestuurder.
 • De RvT houdt contact met externe en interne stakeholders.
 • De RvT levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde aan de bestuurder en denkt actief mee over hoofdlijnen van beleid en de te voeren strategie.
 • De RvT evalueert jaarlijks zijn functioneren en de meerwaarde die hij heeft voor de organisaties Markant Onderwijs en de Vrije school Breda.

4. Algemene eisen t.a.v. de samenstelling van de RvT

 • Maatschappelijk heterogene samenstelling.
 • Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders.
 • Complementariteit qua kennis, ervaring en netwerken.
 • Evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen, man/vrouw-verdeling en spreiding leeftijd.
 • Kritisch ten opzichte van het eigen functioneren; reflectief vermogen op eigen rol, positie, invloed en gedrag.
 • In staat om expliciet aandacht te geven aan de processturing en monitoring van met de bestuurder gemaakte afspraken.

Algemeen profiel lid RvT:

 • Heeft binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan. Innovatieve denkkracht en vertrouwd met scenario denken.
 • Onderschrijft de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en vrije school onderwijs.
 • Is integer en onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak). In staat om onomwonden zijn/haar mening te uiten.
 • Heeft brede maatschappelijke belangstelling. Beschikt over inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Heeft inlevingsvermogen, is rolbewust en verantwoordingsbereid (ook extern).
 • Beschikt over sociale vaardigheden (contact maken, luisteren en verbinden).
 • Beschikt over een breed voor de organisatie relevant netwerk. Netwerkvaardigheden.
 • Is goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • Is standvastig, maar bereid tot concessies en consensus. Heeft het vermogen in teamverband te werken.
 • Beschikt over kwaliteiten voor een toezichthouder van een publieke organisatie; is gericht op maximale waarde toevoeging aan de organisatie.
 • Heeft aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten.
 • Is bereid en in staat (vrijwel) alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
 • Heeft kennis van en ervaring met één of meer voor de onderwijsorganisatie relevante aandachtsgebieden, zoals:
  • Onderwijs inhoudelijke kennis van primair onderwijs
  • Financiën
  • Bestuurlijke en Juridische zaken
  • Organisatie- en managementontwikkeling
  • Ondernemerschap en marketing
  • Sociaal perspectief (HRM, medewerkers, arbeidsmarkt, opleidingen)

De RvT dekt als geheel elk van deze aandachtsgebieden c.q. perspectieven af.

5. Benoeming, samenstelling, werkwijze en honorering van de RvT
De RvT bestaat statutair uit 5 leden. De leden van de RvT kiezen uit hun midden een voorzitter. Alle leden van de RvT worden benoemd door de gemeenteraad van Breda. Een breed samengestelde benoemingsadviescommissie stelt op basis van een open sollicitatieprocedure een benoemingsvoordracht op. De vacature zal worden ingevuld op basis van een voordracht door de RvT.

De Raad onderscheidt 5 profielen:
A. Een breed juridisch bestuurlijk profiel, met de aandachtsgebieden strategie , wet- en regelgeving en ‘good governance’.
B. Een onderwijskundig inhoudelijk profiel, gericht op kwaliteitszorg, onderwijsopbrengsten, talentontwikkeling, onderwijsinnovatie, gedifferentieerd werken, resultaatgericht werken, ouderparticipatie, e-learning en de rol van ICT, passend onderwijs, toeleverend en afnemend onderwijsveld.
C. Een financieel-economisch profiel, met de aandachtsgebieden financiën, bedrijfsvoering, ICT, risicomanagement, treasury management en control. Dit lid is tevens voorzitter van de auditcommissie.
D. Een breed commercieel profiel met aandachtsgebieden marketing, ondernemerschap, marktcommunicatie, sociale media en maatschappelijk ondernemen.
E. Een sociaal profiel met aandachtsgebieden arbeidsverhoudingen, medezeggenschap, HRM en communicatie.

Het samenstel van voornoemde profielen vormt de leidraad voor de meest gewenste samenstelling van de RvT, maar nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen het primair onderwijs enerzijds en het aanbod van beschikbare kandidaten anderzijds kunnen leiden tot de keuze om af te wijken van deze profielen.

De RvT vergadert vier tot zes maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering buiten de aanwezigheid van het CvB waarin de zelfevaluatie van de RvT plaats vindt. Daarnaast zijn er commissievergaderingen en overleggen met de GMR en schooldirecteuren, locatiebezoeken aan scholen alsook desgewenst deelname aan cursussen en/of conferenties in het kader van permanente educatie.

De RvT hanteert een toezichtfilosofie waarbij alle leden van de Raad in gezamenlijkheid over alle onderwerpen tot een besluit komen. De commissies van de Raad zijn uitsluitend adviescommissies aan de RvT als geheel.

De honorering van de RvT vindt plaats binnen de kaders die daarvoor zijn vastgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI).

6. Profiel van de vacant komende functie
Op 1 januari 2019 ontstaat een vacature in de RVT als gevolg van het verstrijken van de tweede benoemingstermijn van een van de leden. Voor de invulling van die vacature is de RvT op zoek naar kandidaten met een sociaal profiel met aandachtsgebieden arbeidsverhoudingen, medezeggenschap, HRM en communicatie. Benoeming zal plaatsvinden vóór 1 september 2018 zodat het nieuw te benoemen lid zich enkele maanden kan inwerken.

7. Reageren
Uw belangstellingsbrief met curriculum vitae kunt u tot 30 maart 2018 per e-mail sturen naar de RvT van Markant Onderwijs, t.a.v. J. van Dijk, voorzitter RvT, p/a Hooilaan 1, 4816 EM Breda (e-mail adres: info@markantonderwijs.nl)

Eventuele nadere vragen kunnen gesteld worden Jan van Dijk, voorzitter Raad van Toezicht van Markant Onderwijs/de Vrije School. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 06-22407953.

De sollicitatiegesprekken vinden naar verwachting plaats op nader te bepalen tijdstippen tussen 7 en 21 mei 2018.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl