VTOI-NVTK en BvPO op koers! Vrijdag 23 maart 2018

De VTOI-NVTK en de BvPO hebben vanwege het aflopen van de lopende, verlengde cao voor bestuurders in het PO, de afgelopen weken meermalen met elkaar om de tafel gezeten. De intentie was om de cao voor de bestuurders in het PO te actualiseren en te verlengen. Beide partijen hebben  tijdens deze gesprekken de intentie uitgesproken te komen tot een cao met een looptijd tot 1 januari 2020. Dit wordt enerzijds ingegeven door het feit dat de bestuurdersverenigingen voor het primair onderwijs (BvPO) en voor het voortgezet onderwijs (OBV) het voornemen hebben met elkaar te gaan fuseren en een langere looptijd meer tijd en ruimte biedt om de twee lopende cao’s te integreren. Anderzijds is de datum van 1 januari 2020 gekozen omdat vanaf dat moment conform de planning de arbeidsverhoudingen voor ambtenaren worden genormaliseerd.

Een belangrijk gespreksonderwerp dat op tafel kwam was de versobering van de bovenwettelijke uitkering die de minister voorstaat . De BvPO heeft zich in eigen kring beraden op een versobering ten opzichte van de huidige regeling (BBWO) en een voorstel voorgelegd aan de VTOI-NVTK dat grotendeels in lijn ligt met de regeling zoals die geldt voor het reguliere onderwijspersoneel en de regeling voor bestuurders in het VO. Afgesproken is dat een en ander nog getoetst zal worden aan de beschikbare loonruimte in het PO en de mogelijke afspraken over de versobering van de WOPO voor het reguliere personeel in het PO. Wanneer dat duidelijk wordt, is nog niet met zekerheid te zeggen. De onderhandelingen tussen de vakbonden en de PO-raad zijn nog gaande.

Tot slot zijn partijen het er over eens geworden dat de relatie tussen toezichthouders en bestuurders van zowel de bestuurdersverenigingen OBV en BvPO als van de VTOI-NVTK extra professionaliseringsactiviteiten vragen. Er zal voor dit doel een brede werkgroep worden ingericht die de professionele toetsingskaders van de drie verenigingen naast elkaar gaat zetten en inhoudelijk zal vergelijken. Nadrukkelijk is als beleidswens geformuleerd dat we gezamenlijk optrekken om te investeren in de kwaliteit van deze relatie. In deze werkgroep zal ook gekeken worden naar een voorstel voor mediation dat een verankering kan krijgen in de beide bestuurderscao’s.

Zoetermeer/Den Haag

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl