Bestaansrecht van cao voor bestuurders staat niet ter discussie!

De VTOI-NVTK is blij dat minister van Engelshoven de motie heeft ontraden van een aantal Kamerleden om bestuurders in het onderwijs terug te brengen in de reguliere onderwijs cao’s. Los van de inbreuk op de vrijheid die partijen hebben om zelf een cao af te sluiten, laten de indieners van de motie blijken niet goed te hebben nagedacht over de bijkomende consequenties.

 

Als cao-partner hebben we kennis genomen van de motie die is ingediend door de Kamerleden Kwint en Beertema n.a.v. het VAO “leraren”. De minister heeft de motie – terecht -  ontraden. Het spreekt voor zich dat de VTOI-NVTK het betreurt, dat de cao voor bestuurders in het onderwijs (opnieuw) in een negatieve context wordt betrokken. Een motie van dezelfde strekking als deze is al eerder (2014) ingediend en bleek eveneens onuitvoerbaar en in strijd met wet- en regelgeving. Het aangaan van overeenkomsten tussen werkgever en werknemer is een zaak tussen deze betreffende partijen. Buiten dit feit stuit de motie op principiële  bezwaren en heeft ze onwenselijke juridische en praktische consequenties.

 

Dagelijks worden we geconfronteerd met problemen waar het onderwijs mee te maken heeft. Zoals al eerder door de VTOI-NVTK werd uitgesproken, delen we deze bezorgdheid met alle betrokkenen uit de sector. We zijn blij om te zien dat onze leden, de toezichthouders, vanuit hun eigen rol en taak, een bijdrage leveren aan de continuïteit en kwaliteit van onderwijs en kinderopvang. Dit geldt ook voor het uitoefenen van het werkgeverschap waarbij de cao Bestuurders een belangrijk instrument is.

 

De tekst van de motie roept eveneens vragen op : “…constaterende dat beloningen van bestuurders in het onderwijs in veel gevallen niet onder de onderwijs-cao vallen; constaterende dat ook bestuurders in het onderwijs taken verrichten die binnen het onderwijs vallen; verzoekt de regering om, alle salarissen, ook die van bestuurders, onder te brengen in de onderwijs-cao …”. Het is evident dat onderwijsbestuurders taken verrichten die binnen het onderwijs vallen. Dit is dan ook géén argument om deze cao af te schaffen. Daarbij vinden we het erg jammer dat opnieuw de indruk wordt gewekt dat bestuurders in het onderwijs in veel gevallen buitensporige salarissen krijgen. In de jaren dat de cao Bestuurders bestaat en voor de sector VO door het Ministerie van SZW algemeen verbindend is verklaard, kunnen we niet anders dan constateren dat de invoering een dempende werking heeft gehad op de salarissen van de bestuurders. Aanvullend onderzoek ondersteunt dit. Het aanpassen van de cao aan de WNT en WNT2 dat door de cao-partners voortvarend is aangepakt, heeft hier sterk aan bijgedragen. Het afschaffen van de cao voor bestuurders zal meer kosten dan de kosten die de huidige cao met zich meebrengt; de bestuurders hebben destijds vrijwillig afgezien van een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden. Als deze opnieuw worden toegekend aan de bestuurders, brengt dit juist hogere kosten met zich mee dan een besparing (hetgeen de bedoeling van de motie is). 

 

Ook zal het terugbrengen van de bestuurders in de reguliere onderwijs cao de werkgeversrol – die in het onderwijsveld al complex is – nog meer vervuilen. Het is zeer onwenselijk dat op die manier de werkgevers (toezichthouders) worden buitengesloten van het meepraten over de arbeidsvoorwaarden van de werknemers (bestuurders). Toezichthouders worden op deze manier belemmerd in het uitoefenen van hun wettelijke taken.

 

Zoals al eerder aangegeven is de VTOI-NVTK van mening dat uitvoering van deze motie onmogelijk is. Toch willen we niet weglopen voor de opmerkingen die ten aanzien van de cao in het VAO gemaakt zijn. Graag willen we (we spreken hier mede namens onze cao-partners BvPO en OBV) het gesprek aangaan over de voordelen die de cao voor bestuurders biedt ten opzichte van de reguliere onderwijs cao’s. Wat dat betreft had de timing niet beter kunnen zijn: momenteel zijn de onderhandelingen voor de cao bestuurders PO en VO volop gaande, zoals altijd in goede harmonie en constructieve sfeer. In aanvulling op de huidige afspraken zijn we samen bezig met het formuleren van een eigentijdse visie op werkgeverschap en een daarbij passende, moderne cao. Uiteindelijk is het aan de leden van de VTOI-NVTK en de leden van de bestuurdersverenigingen BvPO en OBV om zich over de cao uit te spreken. Desondanks nodigen wij u van harte uit om te reageren, zodat we inhoudelijke opmerkingen en suggesties mee kunnen nemen naar de onderhandelingstafel.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl