Update CAO bestuurders VO

 Utrecht, 21 december 2017

 

Beste leden,

Op 19 december 2017 hebben de VTOI-NVTK namens de toezichthouders en OBV namens de bestuurders met elkaar gesproken over de cao Bestuurders VO 2018. De looptijd van de huidige cao Bestuurders VO loopt dit kalenderjaar af op 31 december 2017. Om alvorens over de inhoud van een nieuwe cao met elkaar te spreken, zijn beide partners van mening dat het van belang is om eerst met elkaar in een open gesprek tot een gedeelde visie te komen.

In de bijeenkomst van dinsdag 19 december jl. is met elkaar gesproken over de gedeelde waarden ten aanzien van werkgeverschap. Het ging hierbij om vragen als “welke gedeelde visie op goed werkgeverschap willen we gaan uitwerken voor de komende jaren? Op welke manier gaan wij hier als sociale partners, op een inspirerende manier (door onder andere de cao) invulling aan geven? Hoe kijken wij naar de toekomst? Hoe kunnen wij onze verantwoordelijkheid nemen, ieder vanuit eigen rol en taak? Hoe kunnen vervolgens afspraken die wij met elkaar maken in de cao, helpen om deze visie te realiseren.

Beide besturen zien professionalisering, versterking van het werkgeverschap en het ontwikkelen van een gedeelde visie en hier samen uiting aan geven, als een toekomstbestendige en manier van samenwerken. Ook willen we met elkaar uitwerken hoe de cao Bestuurders VO hier een onderdeel van kan zijn.

De volgende afspraken zijn hiervoor gemaakt:

  • Er wordt een gezamenlijk visiedocument ontwikkeld waarin thema’s worden uitgewerkt, als basis voor een daarna overeen te komen nieuwe cao.
  • In januari 2018 wordt een dag georganiseerd tussen de besturen om het visiedocument met elkaar vorm te geven.
  • We streven naar een nieuwe cao Bestuurders VO vóór 1 april 2018.
  • De huidige cao Bestuurders VO wordt verlengd tot er een nieuwe cao Bestuurders VO is overeengekomen.

Als besturen van de OBV en VTOI-NVTK zijn we blij met de gedeelde waarden die we naar elkaar hebben uitgesproken en kijken we er naar uit om hier in het nieuwe jaar mee aan het werk te gaan.

Namens de besturen en bureaus van de OBV en VTOI-NVTK,
Joke Hubert, Bestuurslid VTOI-NVTK en cao- delegatieleider

Wim Littooij, voorzitter OBV

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl